Subscribe Us


 

भौंरक ल्वार्हल फुला || Bhaurak Lorhal Fulaa

मोर भौरा टुँ कहाँ बटो ? महि छोरके टुँ काहाँ बाटो ? मोर भौरा टुँहार याडमे टुहार माया म टरपठुँ टुहार खोजिम मै हरेक रात डिया बारके मै टुहिन खोज्ठुँ । मोर भौंरा जब टुँ फुलरिया म अइठो आपन फुलरिया म मेरमरिक फुला हन लोहर्ठो म्वार मन डुखट जब टुहन एक फुला छोरके डोसर फुलक संग उ फुला छोरके औरे फुलक संग जैठो हरेक फुला हे लोहर्ठो म्वार मन डुखट् मै टुहार निम्टि टरपठुँ टुहार लाग टरपठुँ ।


भौंरक ल्वार्हल फुला || Bhaurak Lorhal Fulaa


मै अपन कोन्टिम से हेर्ठु टुहन उ फुलरिया म घुमट डेख्ठुँ नेगट डेख्ठुँ फुलाहे लोर्हट डेख्ठुँ । टर मै टुहार ठन जाइनै सेक्ठुँ । मै टुहार जोग्नि टुँ मोेर भौंरा टुँहार खोजिम मै जब सांझ परट झुसमुस अढार हुइट मै टुँहार खोजिम निक्रठु । अपन डिया बारके मै टुहार खोजिम निक्रठुँ । टर टुँ मोर भौंरा टुँ बसेरा लेहे जारठो । टुँ काहाँ रठो कहाँ बटो कना कुछु पटा नै रहट । डिया बार बार खोज्ठु ओहे फुलरिया म । उह फुलक ब्वाटि ब्वाटि उह रुखुवक पटिया पटिया मै टुहिन खोज्ठुँ  हँग्या हँग्या खोज्ठु तर मै टुहिन नै भेटैठुँ मोर भौंरा । टुहाँर याडमे टरप टरपके रहजैठुँ । 


टु टे फुलरियाके एकठो प्रेमि हुइटो हाँ मोर भौंरा टुँ एकठो प्रेमि हुइटो । जब मै टुहन उहे फुलरिया मे डेख्ठुँ मन लगट टुहार ठन जाउँ टर टुँ घुम्टिरठो । टुहार सपार नै डेख्ठुँ कबु उ फुलाहे लोहर्ठो कबु उ फुला हे । मै अपन कोन्टिमसे टुहिन हेर्टि रठुँ मै रातके जैठुँ जोन जोन फुलाहे टुँ लोहर्ले रठो ओकरेठन जैठु टुहार नाउ पटा ठेगाना पुछठुँ फेन ओकर ठन जैठु एहे बाट पुँछ्ठुँ कहाँ बटै मोर भौंरा रोजदिन टुहाँर ठन अइठैं लोहोर्के जैठैं । ओइने कठैं हम्रहिन पटा नै हो कहाँ रठैं अइठैं लोहोर्के चलजैठैं । हम्रे फेन हुकार लाग टरपठि सड्डे अइठैं मैयाँ करके जैठैं कठ। 


मोर भौंरा टुँ कब सम असिके टरपैबो हँ कब सम ? कब हुइ हमार मिलन कब ? साइड हनार मिलन कबुनै हुइ जसिन लागट हाँ कबु नै । काकरेकि टुँ दिनके घुमठो जब सांझ परट टुँ बसेरा लेहे चलजैठो । जब टुँ बसेरा लेहे जैठो मिर निकर्ना पाला आइट काहेकि मै दिनके नेगे नै सेक्ठुँ । दिनक घामले महि जराइ लागट । जब सिट्टर हुइट सांख परट मै टुहार खोजिम निक्रठुँ । उ बेला टुँ जासेकल रठो हाँ मोर भौरा टुँ जासेकल रठो । टुहिन भेट करम कठु तर भेट करेनै पैठुँ । तरप तरपके रहजैठुँ टुहार मैयाँ म साइड महि लागट मोर जिन्गि अस्टे बिटि । टुहार ओ मोर मिलन कबुनै हुइ काकरे कि टुँ दिनक यात्री मै रातिक यात्री । कसिके हमार भेट हुइ टुँ राटके नेगे नै सेक्ठो मै दिनके नेगे नै सेक्ठुँ । कसिक हुइ हमार मिलन कसिन हाँ मोर भौरा मै टुहार जोग्नि टुहिन मैया करुइया टुहार लाग रात दिन टरपुइया याद करुया मै टुँहार जोग्नी हुँ । टुँ जत्रा फुलाहे लोर्हो एक दिन मोर फेन आस बा टुँहिनसे भेट जरुर हुइ । 


सयइड टुँ महि नै चिन्हे हुइबो । तर मै टुहिन चिन्ठुँ अपन कोन्टिक मोका सोझ झक्याके हेर्ठुँ । टुहार मैयामे मै रात दिन छट्पटाके रहजैठुँ । टुहार जोग्नि मै टुहार मैयाँ म टुहार अस्रम हरपल टरपठुँ हाँ मोर मनके भौरा । टुँ मोर भौरा मोर अवाज ओनाइटो ना ? जरुर ओनाइटो ध्यान ढैके ओनाइटो ना ? आज अपन मनक बाट टुहिन सुनाइटुँ । मोर भौरा टुँ कहाँ बटो ? कहाँ बटो टुँ ? साइड टुँ अपन बसेरा कोन्टिम से ड्याखठुइबो । मै जब डिया बारके निकरठुँ यहोर ओहोर टुहिन खोज्ठुँ टर टुहिन नै भेटैठुँ । हाँ मोर भौरा रात दिन टरपठुँ टुहाँर निम्ति टरपठुँ । मै केवल टुहार हुँ टुहार जोग्नि मै केवल टुहार हु हँ मोर भौरा । 


Video- संगम चौधरी

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ